Status

KAKO DO STATUSA NA OŠ 8 TALCEV LOGATEC?

Urejanje statusa določajo PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI OŠ 8 TALCEV LOGATEC (glej spodaj). Zaprosite lahko za STATUS UČENCA  PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA, VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA, PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA, VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA.

Postopek za pridobitev statusa je naslednji:

 

1. STARŠI do 15. 9. napišejo Predlog za pridobitev statusa (glej spodaj) in ga oddajo Bojani Breznikar, svetovalni delavki.

2. Predlogu za status PRILOŽITE USTREZNA POTRDILA – glejte 2. člen Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti.

3. Šola in starši sklenejo Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti. Prilagodijo se zlasti:

–  obdobja obvezne navzočnosti pri pouku,

obveznosti učenca pri pouku in drugih dejavnostih,

načini in roki za ocenjevanje znanja.

4. Status velja za tekoče šolsko leto.

5. PRENEHANJE STATUSA (9. člen Pravil o prilagajanju…):

Če učenec s statusom ne izpolnjuje svojih obveznosti iz Dogovora, šola učencu status odvzame.

                                         Pripravila: Bojana Breznikar

Predlog za dodelitev statusa

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti