Spletna učilnica

spletnaucilnica4Spletne učilnice so lahko mesto za sistematično zbiranje učnih gradiv ali gradiv za preverjanje znanja, za izmenjavo izdelkov ali za e-komunikacijo med udeleženci učnega procesa.

Učenci lahko uporabijo splet za iskanje raznih podatkov in informacij pri pripravi projektov, zbiranju podatkov in podobno. Elektronska učna gradiva (e-gradiva) se lahko uporabijo v različnih fazah učnega procesa ali za samostojno delo učencev izven pouka. Lahko so v pomoč ob morebitni daljši odsotnosti učenca, sploh če vključimo še e-komunikacijo med učencem in učiteljem.

Domače naloge so integralni del šolskega dela in so pri matematiki zelo pomembne. Učence/učenke naj bi usposobile za samoizobraževanje, razvile naj bi delovne navade, vztrajnost, natančnost in kritičnost. Domače naloge so osnova samoregulacijskega učenja.

Domača naloga ima več funkcij: je lahko pomembno izhodišče za delo v naslednji učni uri, je vaja v spretnostih, z njo utrjujemo in zmanjšujemo pozabljanje, je preverjanje samega sebe, učenje v novih situacijah, raziskovanje ter povratna informacija glede kritičnih točk pri usvajanju snovi.

Učenci/učenke naj bi skozi delo in učenje sami spoznali, da redno in kvalitetno opravljanje domačih nalog vpliva na kakovost njihovega znanja. Ob tem naj bi se učili tudi odgovornosti za lastno znanje.

 

(povzeto po učnem načrtu za matematiko v devetletni osnovni šoli)

 
 

Več prispevkov iz e-Učenje